Lyrics: Chioma Jesus - Oka Ome




Chioma Jesus - Oka Ome lyrics

                                                         Lyrics: Chioma Jesus - Oka Ome

Chioma Jesus - Oka Ome
Owegi ihe karirigi omume chineke
Owedgi ihe karirigi omune
wedi ihe karirigi gi omume okemmuo
Owedgi ihe karirigi omune
Ayanele obi muo
Ayanele obi muo
Chioma mara obi muo
Chioma nazammu ekpere
Owegi onye dika gi oh
Onye gemerem ine neme
Onye gazam ngbem okporoya
Owegi ihe karirigi omume
Chioma me, chioma me
Owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome chineke nna
Owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome
Owedgi ihe karirigi omume

Lyrics: Chioma Jesus - Oka Ome

Chioma Jesus - Oka Ome
Chioma Jesus - Oka Ome lyrics

Ayanele uwa nile (Oka’ome oka’ome)
Ezem mmuo (Owegi ihe karirigi omume)
Ezemuo (Oka’ome oka’ome)
Onyenmeri na aha daddy muo
Owegi ihe karirigi omume
Ezem muo oh
Owegi nwa enapugi iye
Owegi onoda enapugi egbawe
Owegi aha inagi eourumuo
Owegi onodu onagagi agbawe
Jeremiah 32:27

Lyrics: Chioma Jesus - Oka Ome
Chioma Jesus - Oka Ome
Chioma Jesus - Oka Ome lyrics

You said behold I am the Lord God of all flesh
Is there anything too hard for me to do (I say nothing)
Is there any ocean I cannot tear
Is there any mountain I cannot cross
Is there any battle I cannot flight
Is there any victory I cannot give you
Be still and know that I'm your God
Egyptian you see today, you shall see no more

Lyrics: Chioma Jesus - Oka Ome
Chioma Jesus - Oka Ome

Nehi na owegi ihe karirigi omume
Ezemuo
Okechimle
Daddy'm owegi ine karirigi omume
Agbawe agbawe onye naza ekpere
Ahgbegun ighe karirigi chim
Manna eligwe na eluwa
Na ala nmuo na okeosimiri
Ebenile uwa soturu
Owegi ike ka ike gi
Owegi ine karirigi omume
Ezichim owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome
Owegi ine karirigi omnume chi'm e
Oka’ome oka’ome
Owegi ihe karirigi omume
Oka’ome oka’ome
Owegi ihe karirigi omume
There is nothing hard for You to do

Lyrics: Chioma Jesus - Oka Ome
Chioma Jesus - Oka Ome
Chioma Jesus - Oka Ome lyrics


Owegi ihe karirigi omume
What You say is what You will do
You will do it again and again
I am your God fear thou not
I am Your Father I can do all things for You